Informatie over gegevensbescherming overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming van de EU voor "natuurlijke personen" op de website jobs.nbb.com

Status: Januar 2024

Wij zijn blij dat u onze website notebooksbilliger.com/nl-Shop bezoekt en danken u voor uw interesse in ons bedrijf en de bijbehorende diensten. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website en aanbiedingen.

1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke overeenkomstig art. 4, onder 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

notebooksbilliger.de AG, Wiedemannstraße 3, D-31157 Sarstedt, Duitsland (hierna "NBB" genoemd)

Als u algemene vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de omgang met gegevens in ons bedrijf, of als u informatie wenst of gegevens wilt verwijderen, kunt u ons op de volgende manier contacteren:

E-mail: privacy.nl@nbb.com

2. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming is:, Andreas von Heinemann, c/o ASCON HORIZON INNNOVATION GROUP GmbH, Hamerlinweg 18, 14167 Berlijn , Duitsland.. 

Hij is verantwoordelijk voor het toezicht op en de naleving van de gegevensbescherming in ons bedrijf en staat tot uw beschikking voor vertrouwelijke gesprekken over gegevensbescherming. U kunt hem bereiken op:

ds@ahig-group.com

3. Verwerking van uw gegevens

De omvang en het soort verzameling en gebruik van uw gegevens verschilt naargelang u onze website alleen bezoekt om informatie op te vragen of om gebruik te maken van de diensten die wij aanbieden.

Voor zover wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van dienstverleners die wij hebben ingeschakeld of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de desbetreffende processen. Natuurlijk hebben we de dienstverleners zorgvuldig geselecteerd. Uw gegevens worden overigens alleen aan andere derden doorgegeven als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

4. Gegevensbeveiliging

De veiligheid van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Daarom gebruiken wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, met name tegen manipulatie, verlies, vernietiging of misbruik door onbevoegden.

Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig herzien en voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Bovendien gebruikt deze website om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen) TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserbalk.

Elke werknemer die in ons bedrijf persoonsgegevens verwerkt, is verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven. Deze beginselen zijn ook van toepassing op onze verwerkers, d.w.z. bedrijven die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken en gebruiken.

5. Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Tijdens het louter informatieve gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server logbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina bereikte
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder f) van de AVG op basis van ons legitieme belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbetere:

- Het waarborgen van de functionaliteit van de website, IT-beveiliging en stabiliteit van onze systemen;

- Het geldend maken van juridische claims en verdediging in juridische geschillen 

We behouden ons het recht voor om de logbestanden van de server te controleren indien concrete aanwijzingen of waarschuwingen duiden op problemen of onrechtmatig gebruik. Wij gebruiken de opslag- en analysetoepassing van onze verwerker Logshero Ltd, 28 Ha'arba's St. Tel Aviv, 6473925, Israël, voor het op gepaste wijze nastreven van onze hierboven beschreven belangen. De Europese Commissie heeft een toereikendheidsbesluit met betrekking tot Israël aangenomen op grond van Art. 45 (3) AVG. De doorgestuurde gegevens worden daar uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

 

Openbaarmaking en orderverwerking

Binnen het bedrijf hebben alleen die afdelingen toegang tot uw gegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Ook verwerkers die door ons zijn ingeschakeld (Art. 28 AVG) kunnen gegevens ontvangen voor bovengenoemde doeleinden. Wanneer wij gebruikmaken van verwerkers om onze diensten te verlenen, nemen wij passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften. Al onze medewerkers en partners zijn verplicht tot geheimhouding.  

Gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden in het kader van wettelijke vereisten. Wij geven gebruikersgegevens alleen door aan derden als daarvoor een wettelijke basis bestaat, bijvoorbeeld op basis van uw toestemming conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG of conform art. 6 lid 1 letter b van de AVG, voor zover noodzakelijk voor contractuele doeleinden, evenals in het geval van doorslaggevende eigen belangen, art. 6 lid 1 letter f van de AVG. We maken uw gegevens ook bekend als we daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op grond van de verplichting tot samenwerking met overheidsinstanties zoals het Openbaar Ministerie). 

6. Gegevensverwerking via cookies, webopslag en webbakens

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit, weer gewist (zogenaamde "sessiecookies"). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven ("third-party cookies") in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen ("persistente cookies"). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken zij bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden in individuele mate. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Wij slaan informatie op uw eindapparaat op als dit absoluut noodzakelijk is om u onze website te kunnen aanbieden. Anders vindt de gegevensverzameling alleen plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Indien persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6. lid 1 onder b) van de AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met art. 6, lid 1. onder f) van de AVG om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek of in overeenstemming met art. 6. lid 1. onder a) van de AVG als gevolg van uw toestemming.

Wij werken mogelijk samen met advertentiepartners die ons helpen onze website voor u interessanter te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen ("third-party cookies") wanneer u onze website bezoekt. Bovendien maken wij en sommige van onze diensten gebruik van webopslag. Hierbij wordt informatie lokaal opgeslagen in de cache van uw browser, die ofwel na het sluiten van het browservenster automatisch wordt gewist ("sessieopslag") ofwel blijft bestaan en bij een volgend bezoek aan de website weer kan worden uitgelezen ("lokale opslag"), voor zover u de cache van uw browser niet wist ("browsergegevens"). Indien wij met voornoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van cookies en webopslag, alsook over de omvang van de in elk geval verzamelde informatie in de onderstaande paragrafen.

Webbakens zijn kleine afbeeldingen (1x1 pixels) die meestal onzichtbaar in e-mails of op websites worden geplaatst. Webbakens worden gebruikt voor statistische analyse en worden meestal gebruikt in combinatie met cookies om te begrijpen hoe de bezoeker omgaat met de website en de inhoud op de website. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het volgen van e-mails, bijvoorbeeld door te registreren of de ontvanger van een nieuwsbrief een e-mail heeft geopend of op de links in de e-mail heeft geklikt.

Via de opt-outpagina voor EU-consumenten https://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren kunt u nagaan of en door welke bedrijven in uw browser reclamecookies worden geplaatst en deze uitschakelen.

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri35610/mac

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

7. Contact en communicatie

 Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. Wij wijzen erop dat wij bij communicatie per e-mail geen volledige gegevensbeveiliging kunnen garanderen. Wij raden u daarom aan informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist per post te versturen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig art. 6. lid 1. onder f) van de AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6. lid 1. onder b) van de AVG. 

8. Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

Als u digitaal bij ons solliciteert, bijvoorbeeld per e-mail of via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens voor het aangaan of initiëren van een arbeidsrelatie en voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen. Voor de verwerking van sollicitatiegegevens maken wij gebruik van de diensten van een software voor personeelsadministratie en sollicitantenbeheer van Personio GmbH, Buttermelcherstraße 16, 80469 München, Duitsland (hierna “Personio”). De gegevens die als onderdeel van uw sollicitatie worden verzonden, worden gecodeerd en opgeslagen en verwerkt in een database die door Personio wordt beheerd. Voor dit doel hebben we een opdrachtverwerkingsovereenkomst met Personio gesloten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op grond waarvan Personio de gegevens voor ons strikt volgens instructies verwerkt. Meer informatie vindt u op: https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/.

We informeren u afzonderlijk over gegevensverwerking in het kader van de sollicitatieprocedure bij de informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten

9. Gegevensverwerking en cookies bij bezoek aan onze website

a) Diensten

(1) Usercentrics

Wij gebruiken Usercentrics op onze website, een door Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 München, Duitsland (hierna "Usercentrics") geleverde dienst voor het beheer van toestemmingen en voor het documenteren van de gegevensbeschermingsconforme verzameling van toestemmingen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

Namens ons verwerkt Usercentrics de opt-in en opt-out gegevens, de referrer URL, de user agent, uw gebruikersvoorkeuren, een toestemmings-ID, alsmede het tijdstip van toestemming en het type toestemming. Deze gegevens zijn nodig om de aan u verleende toestemming of de herroeping ervan te kunnen toewijzen. Usercentrics slaat deze informatie op in de lokale opslag van uw browser, zodat uw individuele instellingen bij volgende bezoeken aan onze website bewaard blijven en het toestemmingsveld niet telkens opnieuw aan u wordt getoond.

De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, totdat u zelf de Usercentrics Local Storage verwijdert of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onverlet. De toestemmingsgegevens (toestemming en herroeping van toestemming) worden drie jaar bewaard.

De opslag van toestemmings- en apparaatgegevens vindt uitsluitend plaats in de Europese Unie (EU), namelijk in Frankfurt am Main (API-server) en in België (toestemmingsdatabank). Alphabet Inc. ("Google"), gevestigd in de VS, is technisch betrokken bij ondersteunende activiteiten voor de door Google gebruikte hostingdiensten. Dit zijn: hardware onderhoud, CDN en server monitoring. In geen van deze diensten heeft Alphabet Inc. toegang tot CMP-informatie van Usercentrics.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6. lid 1. onder c) van de AVG, aangezien het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies wettelijk verplicht is, en in overeenstemming met art. 6. lid 1. onder f) van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het aanbieden van een cookie consent management service voor de bezoekers van onze website.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Usercentrics kunt u terecht op https://usercentrics.com/privacy-policy/. U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen onder "Cookies" onderaan onze website.

(2) Google Tag Manager

De tool Google Tag Manager is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin D04 E5W5, Ierland (hierna „Google“), en stelt ons in staat om websitetags te beheren en te implementeren via een interface.

De Google Tag Manager is een cookie-loos domein en verzamelt zelf geen persoonlijke gegevens. Het zorgt voor de activering van andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager zelf heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met een Google Tag Manager.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy?hl=n l&gl=nl.

(3) New Relic

Wij gebruiken New Relic, een dienst van New Relic, Inc, 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA (hierna "New Relic"), waarmee wij de prestaties van onze online shop kunnen controleren en evalueren. Wij gebruiken de dienst voor statistische evaluatie van de snelheid van de website, om te bepalen of de website kan worden opgeroepen en hoe snel de desbetreffende pagina wordt weergegeven wanneer deze wordt opgeroepen. Daarnaast gebruiken wij de dienst om de functionaliteit van de applicaties op onze website te waarborgen en het gebruik van onze online shop te optimaliseren.

Namens ons verwerkt New Relic het IP-adres en de geografische locatie, browser- en apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem), evenals de tijdsduur van de weergave voor de aangeklikte website. Het IP-adres wordt gewoonlijk onmiddellijk gewist, in uitzonderlijke gevallen uiterlijk 24 uur na het verzamelen, om elke persoonlijke referentie uit te sluiten.

In deze context gebruikt New Relic zogenaamde sessiecookies, die dienen om de browser te herkennen zodat we statistische gegevens nauwkeuriger kunnen bepalen.

Wij zijn met New Relic serverlocaties binnen de EU overeengekomen. Houd er echter rekening mee dat New Relic gegevens kan overdragen naar een land buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, waaronder, zonder beperking, de Verenigde Staten. De mogelijke verwerking van uw gegevens buiten de EU of de EER is gebaseerd op zogenaamde standaard contractuele clausules van de EU-Commissie, op grond van art. 46. lid 2. onder c) van de AVG, die u bij ons kunt opvragen.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6. lid 1. under f) van de AVG om de beschikbaarheid en veiligheid van onze online shop te kunnen garanderen. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen naar de Verenigde Staten.  New Relic is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, waardoor het gebruikelijke beschermingsniveau van de AVG van toepassing is op de overdracht.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van New Relic naar https://newrelic.com/termsandconditions/services-notices.

(4) Personio

We maken gebruik van de diensten van een software voor personeelsadministratie en sollicitantenbeheer van Personio GmbH, Buttermelcherstraße 16, 80469 München, Duitsland (hierna “Personio” genoemd) om onze vacatures op onze website weer te geven. Personio maakt gebruik van webopslag om de informatie te verstrekken. Personio bevat geen persoonlijke gegevens in deze context. Meer informatie over de gegevensbescherming van Personio vindt u op: https://www.personio.de/ueber-uns/datenschutz/. 

(5) YouTube

VideoYouTube Video is een streamingdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (hierna “Google“). We gebruiken de insluitingsfunctie van YouTube op onze website, waarmee we video’s op onze website kunnen weergeven en afspelen.

Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we een zogenaamde toestemmingsbanner in verband met onze ingesloten YouTube-video’s. Met behulp van deze banner kunnen we voorkomen dat uw gegevens door YouTube worden verwerkt, wanneer u de pagina opent waarop de YouTube video is ingesloten, zonder nog uw toestemming daarvoor te hebben gegeven. Bovendien gebruiken we de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus op onze website, wat betekent dat de door u bekeken video’s niet worden gebruikt voor het personaliseren van uw surfgedrag op YouTube of voor het personaliseren van advertenties. Bij het afspelen van een video op onze website maakt YouTube gebruik van Local Storages. Als onderdeel van deze dienst verwerkt Google het IP-aderes, browser- en apparaatinformatie (bijv. het besturingssysteem), de referrer-URL en informatie over de bekeken video’s.

Google is zelf verantwoordelijk voor de hierboven beschreven gegevensverwerking. Houd er rekening mee dat Google de bovenstaande informatie doorstuurt naar servers van Google in de VS (zie hoofdstuk Gegevensoverdracht naar derde landen). De gegevensverwerking volgens art. 6 (1) lit. A van de AVG is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met ingang voor de toekomst onder het item “Cookies” aan het einde van onze website.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

b) Cookielijst
Cookieliste

10. Links naar sociale media

 Binnen onze websites staan links naar diverse sociale media met de bijbehorende logo's. Dit zijn geen social media plugins, maar slechts een link naar onze aanbiedingen binnen deze media. Als u op een van deze links klikt, wordt uw IP-adres doorgegeven aan de exploitanten van de verschillende platforms. Als u een van deze diensten gebruikt en ook bent ingelogd met uw specifieke account, kan informatie over uw surfgedrag ook worden verzameld door de beheerders van de sociale media. Het doorgeven van uw IP-adres aan de beheerders van de bezochte websites is technisch noodzakelijk en geldt voor alle websites. 

11. Doorgifte van gegevens aan derde landen

Zoals uitgelegd in dit privacybeleid, maken wij gebruik van diensten waarvan de exploitanten hun hoofdkantoor of serverlocatie gedeeltelijk in zogenaamde (onveilige) derde landen (zoals de VS) hebben, d.w.z. landen waarvan het niveau van gegevensbescherming niet overeenkomt met dat van de Europese Unie. Voor zover dit het geval is en de Europese Commissie voor deze landen geen besluit inzake adequaatheid in de zin van art. 45 van de AVG heeft genomen en in het geval van het EU-VS-kader voor gegevensprivacy hebben bedrijven zichzelf er niet onder gecertificeerd (besluit inzake adequaatheid unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_23_3721), hebben wij passende voorzorgsmaatregelen genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor eventuele gegevensoverdrachten. Deze omvatten onder meer de modelcontractbepalingen van de Europese Unie of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (de zogenaamde "Binding Corporate Rules"). Wanneer dit niet mogelijk is, baseren wij de gegevensoverdracht op uitzonderingen van art. 49 van de AVG, met name op uw uitdrukkelijke toestemming. Bij het verkrijgen van uw toestemming via de cookietoepassing wordt u hier ook op gewezen.

Wanneer een doorgifte naar een derde land wordt overwogen en er geen besluit inzake adequaatheid of passende waarborgen zijn getroffen, bestaat het risico dat autoriteiten (zoals inlichtingendiensten) in het betrokken derde land toegang krijgen tot de doorgegeven gegevens en deze verzamelen en analyseren. Evenmin kan de afdwingbaarheid van uw rechten als betrokkene worden gegarandeerd. 

12. Uw rechten

 Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten (al betrokkene) in verband met de gegevensverwerking binnen onze websites in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

a. Recht op informatie

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking.

b. Recht op correctie

U hebt te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te corrigeren. Als u afwijkingen vindt, kunt u uw gegevens ook zelf corrigeren in uw klantenaccount.

c. Recht op verwijdering / blokkering

hebt te allen tijde het recht om uw opgeslagen gegevens te laten verwijderen of om deze gegevens voor verdere verwerking te laten blokkeren indien wij op grond van wettelijke bewaarplichten verplicht zijn uw gegevens te bewaren (bijv. facturen) (zie ook beperking van de gegevensverwerking).

d. Recht op beperking van de gegevensverwerking

U heeft het recht om de gegevensverwerking te beperken,

 • als u de juistheid van uw gegevens betwist en deze niet zelf kunt corrigeren;
 • indien de verwerking onwettig zou zijn, maar u zelf niet wenst dat deze wordt gewist;
 • als wij als verantwoordelijke voor de verwerking uw gegevens in beginsel niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of
 • indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de gegevensverwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van ons voor verdere gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw bezwaargronden.

 

e. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Indien gegevens worden verzameld op basis van art. 6. lid 1. onder f) van de AVG (gegevensverwerking ter bescherming van gerechtvaardigde belangen), heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er aantoonbaar dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt uw bezwaar indienen op privacy.nl@nbb.com.

Een dergelijk bezwaar heeft gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u dit bij ons hebt aangekaart.

f. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens die u ons persoonlijk heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen en/of aan een andere verantwoordelijke (bijvoorbeeld een andere webwinkel) overdragen, dit laatste voor zover dit technisch mogelijk is.

g. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

De staatscommissaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen

Prinzenstraße 5, 30159 Hannover

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/ 

 h. Recht om toestemming in te trekken

Als u ons toestemming geeft voor bepaalde gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. 

13. Duur van de opslag van persoonsgegevens

 De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien relevant - aanvullend op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen op grond van het handels- en belastingrecht). Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6. lid 1. onder a) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of quasi-wettelijke verplichtingen op basis van art. 6. lid 1. onder b) van de AVG, worden deze gegevens routinematig gewist nadat de bewaartermijnen zijn verstreken, mits ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het initiëren van de overeenkomst en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is om ze te blijven opslaan.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art. 6. lid 1. onder f) van de AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar overeenkomstig art. 21. lid 1 van de AVG uitoefent, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Tenzij anders aangegeven in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens anderszins gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.